Hem
Föreningen
Stadgar
Årsmötesprotokoll
Styrelsen
Info från styrelsen
Föreningens Bankgiro och Swish
Medlemsinformation
Om Gällnö
Stigens infotavlor
Vandring på Gällnö
Kalendarium 2024
Loppis 2024
Spontanfika!
Boende på Gällnö
Projektet Gångbara Gällnö
» Kalender
» Sök
» Logga in
Info från styrelsen

November 2021

Kulturgruppen har förnyats och det planeras för aktiviteter nästa år - bland annat föreläsningar, barnaaktivieter och vandringar.

Enligt föreningens planer kommer Gällnöloppet 2022 att gå av stapeln under juli. Men det förutsätter att fler medlemmar ställer upp för att sköta uppgifter - såväl under planering inför loppet samt under själva loppet! Samma ska gäller vår stora Loppis - många frivilliga behövs. Kom med i en givande arbetsgemenskap! Alla är välkomna och särskilt ungdomar som vill ha en meningsfull sysselsättning vid något tillfälle.

Vid alla våra arrangemang serverar vi kaffe med bröd samt varm korv vilket har blivit mycket uppskattat av medlemmarna. För att framför att effektivisera driften men också för att skapa ett större utbud av attraktivt ”tilltugg” söker styrelsen på frivillig grund en samordnare av alla frivilliga medlemmar som redan idag gärna ställer upp och kokar kaffe, bakar bullar samt serverar korv. Vår samordnare skall se till att allt sköts effektivt och proffsigt på de olika arrangemangen!

Styrelsen har tagit ett principbeslut. Med start om tre år skall en helgrusning ske av hela Gällnöstigen - i olika etapper. Detta kräver resurser i form av arbete, traktorer och vagnar och medel. Vi har ett bra startkapital genom nuvarande kassa. Men vi vädjar till medlemmarna att hålla ögonen öppna för att hitta fonder etc från vilka föreningen kan söka medel. Självklart skall även Värmdö kommun tillfrågas om stöd.  Det gäller att hålla hela stigen i bra skick - så att bl a rullstolar enkelt kan ta sig fram. I sammanhanget vädjar vi till ATV-förare! Genom hög fart i kurvorna lägger ni ut gruset i terrängen! Gruset skall vara kvar på vägen så att vår sladd kan jämna till gruslagret över hela stigens bredd.

På den lada som föreningen hyr på Gällnönäs har renovering påbörjats. Golvet har riktats upp, löv mm bakom ladan togs bort av medlemmar under röjningsdagen samt virke från egen skog (Fogelström) har sågats upp till brädor, vilka till våren skall ersätta skadade fasadbrädor.

Under sommaren har små frivilliga bidrag kommit föreningen till del - som ett resultat av skyltarna på våra bord utmed stigen!

Fem medlemmar som inte betalt sin medlemsavgift för 2021 har tagits bort ur medlemsregistret och kommer således inte att få information från föreningen fortsättningsvis (rutiner som ett resultat av GDPR).

 

Juni 2021
Värmdö kommun uppdaterar sin översiktsplan. Där föreslås att Gällnö ska fråntas sin status som "kärnö". Översiktsplanen har varit ute på samråd och styrelsen har lämnat en skriftlig synpunkt på det. Läs synpunkterna här.


Augusti 2020

Föreningen tar över Ladan (nära Nybrötet/Midsommarängen vid Gällnönäs) och avser att genomföra viss renovering, bl a i form av utbyte av vissa panelbrädor samt målning av taket. 
Ladan kommer att användas för förvaring av föreningens tält och övrig utrustning samt Loppis-prylar. På sikt kanske en samlingslokal vid dåligt väder?


Årets nya programinslag Vandra på Gällnö har rönt uppmärksamhet och genomförts vid flera tillfällen i smågrupper. Besökande från Stockholm har dock uteblivit, troligen pga rådande reserestriktioner hos Waxholmsbolaget. 
Friskis och Svettis – gympan har lockat många deltagare – 20 till 30 varje gång - i såväl Gällnöby som Gällnönäs. Tack Birgitta och Karin för ert arbete med dessa programpunkter!


Lördagen den 5 september är det dags igen! Stigröjning! Träffa andra medlemmar under enkla omständigheter – lite arbete samt fika som var och en har med sig! Kl 10:00 drar vi igång. Sly skall röjas utmed stigen nära byn, Gösta Sundström bistår med traktor och vagn för att ta bort slyet. Samling kl 10:00 vid Norra Gärdesgrinden, ca 480 meter på Gällnöstigen mot Gällnönäs (räknat från korset med den stora genomfartsvägen i byn). Ta med egna redskap!


April 2020
Coronatider! Vid styrelsens möte de 23 april kunde vi konstatera att föreningen verksamhet sommaren 2020 lär bli mycket annorlunda jämfört med tidigare somrar. De flesta aktiviteterna behöver stängas ner. Mer info senare (förhoppningsvis den 15 maj)  i 2020 års kalendarium!Sommarens Loppis ställs in.December 2019

En kort summering av 2019 års verksamhet:

För andra året i rad genomfördes en fågelmorgon i början av juni. Vi hade detta år hjälp av öns egna resurser under ledning av Bertil Lundberg.

Helgen före midsommar fick 60-talet medlemmar ta del av en mycket intressant information med inriktningen ”Hur är det är att driva jordbruk på Gällnö?”. Tack Gösta Sundström som tillsammans med brodern Tore gav en uttömmande lektion om Söderby gårds verksamhet.

2019 var ett år då vi uppmärksammade 300-årsminnet av rysshärjningarna i Stockholms skärgård. Många medlemmar deltog i det programmet, och extra intressant blev det genom den lokala kopplingen som gavs oss av Tom Thureborg.

En keramikutställning arrangerades en helg i början av juli i byn. Ulla Falkmarkens fina alster visades.

Loppisen på Gällnönäs genomfördes som brukligt sista helgen i juli. Många skänkte fina grejor och de köpglada var ännu fler. Korv och kaffe med hembakat serverades, och allt bidrog till att det blev en dag i festens tecken. Loppisen ses nu som en institution på ön. Gällnöloppet genomfördes även i år och i samband med Loppisen, det här året enbart för våra barn och yngre. Alla deltagare fick en medalj!

Under hösten har stigen mellan avfarten till Ryssugnen och Gällnönäs brygga bättrats med mer grus av stigens underhållsansvariga Gösta Sundström och Tryggve Bruhn.
Februari 2018

Vid styrelsemötet 20 februari fatta de styrelsen beslut om förslag till årsmötet den 12 maj. Vidare diskuterades vilka aktiviteter som skulle genomföras under 2018. Resultat framgår av årets Vårbrev samt Kalendarium som distribueras denna dag (28 mars 2018).


December 2016

Den 6 december sammanträdde styrelsen och fattade beslut om hur 2017 års kalendarium och alla föreningens aktiviteter skulle utformas. Alla evenemang är ännu inte helt fastställda men successivt läggs aktiviteterna upp på en flik på webbsidan. Vidare diskuterades skyltningen utmed stigarna på ön - dessa kommer att bytas ut mot skyltar med angivande av avstånd. 


Augusti 2015

Efter ett par års uppehåll på denna sida kommer några rader här. 

Efter många års arbete är det nu första sommaren med förbättrade stigar/vägar. Upp till Brännholmen, upp till Kroka samt ut till Gällnönäs. När man idag är ute på stigen kan man se många promenerar och springer. Fortsättningsvis kommer vi att hålla dessa i bra skick och kanske här och var kunna genomföra förbättringar. För detta behövs pengar trots att allt arbete från föreningsmedlemmarnas sida är helt ideellt. Det kostar att ta grus till ön och få det utkört - även om Gällnöbor hjälper till med låga priser på sitt arbete och framför allt för vagnar och traktorer. Därför Loppis och avgifter vid Springtävlingen. Intäkterna från all servering går också till föreningen

Det finns också tankar på att satsa på medlemmars projekt som är bra för ön. På Röjningsdagen i år - 5 eptember - kommer detta att diskuteras under kaffet efter genomfört arbete. Välkomna!


Februari 2012

Redan nu är nästan allt röjningsarbete genomfört på aktuella vägsträckor - endast en dags jobb återstår på Gällnönäs och skall genomföras inom ett par veckor.  Större och besvärande stenar på stigen på ett par ställen har eliminerats. Tack alla frivilliga som birdragit med era arbetsinsatser.!

Under hela hösten och fram till nu har styrelsen och projektgruppen för "Gångbara Gällnö" jobbat med att få fram offerter och nu i början av februari tas beslut om leverantörer mm. Vi räknar med grävningsarbeten under perioden (inkl utjämning och rör för dränering) samt grusning under augusti. Vi återkommer med mer information efter styrelsemötet.


Juni 2010

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 juni kl 1000 vid kaféet i Gällnöby är utskickade till medlemmarna.

Som vi tidigare meddelat har vi fått ett EU-bidrag för att iordningställa vissa av öns stigar/körvägar till en nivå som den vi genomförde 2006 mellan Gällnöby och Gällnönäs. Målet är att kunna cykla och dra en barnvagn utan större besvär. I projektet ingår också att i ett särskilt delprojekt förmedla information om öns kultur, fauna och flora. Bidraget vi erhållit är SEK 568 000.

Styrelsen genomförde tillsammans med den tilltänkte entreprenören (som genomförde arbetet 2006) en syn av aktuella stig/vägavsnitt den 22 maj. Planeringen fortsätter - den som är intresserad kontakta någon i styrelsen - och förbättringsarbetet av stigar och vägar beräknas ske 2012.  
Uppdaterat 2021-11-10
Utskriftsvänlig sida
Gällnö natur- och kulturstig ideell förening • www.gallnostigen.sekontakt@gallnostigen.se
Provided by Webforum