Hem
Föreningen
Stadgar
Årsmötesprotokoll
Styrelsen
Info från styrelsen
Föreningens Bankgiro och Swish
Medlemsinformation
Om Gällnö
Stigens infotavlor
Vandring på Gällnö
Kalendarium 2024
Floravandring 2024
Naturvandring 2024
Gällnöloppet 2024
Spontanfika!
Boende på Gällnö
Projektet Gångbara Gällnö
Nyheter
» Kalender
» Sök
» Logga in
Stadgar

Här är föreningens stadgar:

Stadgar för Gällnö natur- och kulturstig ideell förening

Föreningens firma  

§ 1 Föreningens firma är Gällnö natur- och kulturstig ideell förening.

 

Styrelsens säte

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Värmdö kommun.

 

Föreningens ändamål och verksamhet

§ 3 Föreningen har till ändamål att främja kulturlivet på Gällnö. Föreningen är ideell och fristående.

 

Medlemskap

§ 4 Till medlem antas sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Fråga om att anta en sökande avgörs av styrelsen.

 

Medlems åliggande

§ 5 Medlem är skyldig att betala nedan stadgad medlemsinsats och avgift samt följa föreningens stadgar och styrelsens beslut.

 
Medlemsinsats

§ 6 Medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp om 100 kronor. Insatsen skall betalas kontant vid erhållandet av medlemskapet. Insatsen återbetalas ej.

 
Avgifter

§ 7 Stämman beslutar om avgift skall uttagas. Enskild medlem erlägger årsavgift och medlemmar genom familjemedlemskap (mantalsskrivna på samma adress) erlägger dubbel årsavgift. Enskild medlem har en röst vid omröstning och familjemedlemskap ger högst två röster oavsett antal personer på samma adress.

Uppkommer överskott i föreningens verksamhet ska målsättningen vara att hälften av detta överskott ska avsättas i en fond för förbättringsåtgärder på stigen. Slutligt beslut om avsättningens storlek fattas av årsstämman. 

 
Utträde

§ 8 Medlem som önskar utträde ur föreningen skall anmäla detta till föreningens styrelse. Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne inte följer föreningens stadgar och beslut eller skadar föreningen. Frågan om uteslutning beslutas av styrelsen.

 

Styrelse

§ 9  Styrelsen består av lägst sex och högst tio ledamöter som väljs av föreningen på ordinarie föreningsstämma. Vid första ordinarie stämma väljs ordförande för ett år samt hälften av ledamöterna för tiden till nästa ordinarie stämma föreningsstämma (vid ojämnt antal ledamöter närmast helt antal ledamöter över hälften) och hälften av ledamöterna för tiden till föreningsstämma två år efter detta val (vid ojämnt antal ledamöter närmast helt antal ledamöter under hälften). Vid kommande ordinarie föreningsstämmor väljs ordförande för ett år och hälften av styrelseledamöter för en tid av två år (vid ojämnt antal styrelseledamöter väljs vartannat år närmast helt antal ledamöter över hälften respektive närmast helt antal ledamöter under hälften).


Firmatecknare

§ 10 Gällnö natur- och kulturstig ideell förening tecknas av två styrelseledamöter i förening. Styrelsen äger inte rätt att bemyndiga annan att företräda föreningen och teckna dess firma.

 

Revisor

§ 11 Föreningen skall ha en revisor som väljs av föreningen på ordinarie föreningsstämma. Revisor väljs för tiden till ordinarie föreningsstämma om två år.

 

Föreningsstämma

§ 12 Ordinarie föreningsstämma hålls varje år senast 30 juni.

 

§ 13 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till föreningens medlemmar skall ske via e-post till de medlemmar som meddelat sin e-postadress samt genom anslag vid Gällnö (Söderby) samt Gällnönäs ångbåtsbryggor (alternativt brev till den senare gruppen). Kallelse till stämma skall tydligt ange de ärenden, som skall förekomma på stämman.

 

Kallelse utfärdas senast två veckor före föreningsstämma.

 

§ 14 På ordinarie föreningsstämma skall förekomma följande ärenden:

a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.

b) Val av ordförande vid stämman.

c) Anmälan av ordförandens val av protokollförare vid stämman.

d) Val av justeringsmän.

e) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

f) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.

g) Föredragning av revisorns berättelse. 

h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

i) Val av styrelseledamöter.

j) Val av revisor.

k) Beslut om avgift.
l) Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen (enligt gällande stadgar)

 

 

 

Räkenskapsår

§ 15 Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

 

Likvidation och upplösning

§ 16 Vid föreningens upplösning skall behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till vars och ens medlemsinsats. Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande föreningsstämmor varav ett skall vara ordinarie föreningsstämma. Minst två månader skall förflyta mellan stämmorna.

 

Ändring av stadgar

§ 17 Beslut om ändring av föreningens stadgar skall fattas av två på varandra följande föreningsstämmor varav ett skall vara ordinarie föreningsstämma. Minst två månader skall förflyta mellan stämmorna.

 

 

Dessa stadgar antogs på stämma 2003-11-22 med Gällnö natur- och kulturstig ideell förening under bildande. Därefter har stadgarna ändrats vid 2014, 2015, 2016 och 2017 års föreningsstämma.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterat 2024-05-10
Utskriftsvänlig sida
Gällnö natur- och kulturstig ideell förening • www.gallnostigen.sekontakt@gallnostigen.se
Provided by Webforum